Product Name Cas No
Methylphosphonic acid 4-nitrophenyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl ester 21161-62-6 1
2-THIOPHENECARBOXAMIDE,N-[1-(4-METHYLPHENYL)-2,5-DIOXO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-4-IMIDAZOLIDINYL]- 606924-59-8 1
2-Cyanoethyl N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite 102691-36-1 2
(((Phosphonomethyl)imino)bis(ethylene((phosphonomethyl)imino)ethylenenitrilobis(methylene)))tetrakisphosphonic acid , sodium salt 84852-20-0 1
1-O-[4-[N-[4(S)-Ethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-10-yl]carbamoyloxymethyl]phenyl]-beta-D-glucuronic acid 246032-57-5 1
1H-Pyrazolium, 2-ethyl-1,3-dimethyl-, tetrafluoroborate(1-) 141997-04-8 1
2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-10,10-diphenyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentoxapentasilecane 13438-48-7 1
(1R,5S)-5-(Dimethylphenylsilyl)-2-(hydroxymethyl)-2-cyclopentene-1-carboxylic acid 649761-21-7 1
5-IODO-2,3-DIHYDRO-INDOLE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 503614-74-2 8
1,2,4-Triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole,3-(3-methoxyphenyl)-6-[4-(1-piperazinyl)phenyl]-, monohydrochloride 897939-02-5 1
5-Bromo-2-(4-chlorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid 52041-97-1 1
Potassium hydroxide 1310-58-3 1
1-hexyl-6-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido[3,4-b]indole;hydrochloride 87820-24-4 1
1H-Thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxamide,3-methyl-N-[cis-4-(1-piperazinyl)cyclohexyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, dihydrochloride 873541-69-6 1
2-Propenoic acid, 2-(trifluoromethyl)-, butyl ester 105935-22-6 1
1H-Thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxamide,3-methyl-N-[trans-4-(1-piperazinyl)cyclohexyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, dihydrochloride 873541-68-5 1
2-Furancarboxamide, 5-(4-morpholinylmethyl)-N-phenyl-,monohydrochloride 105850-12-2 1
3-(1,2-dihydroindolo[1,7-ab][1,5]benzodiazepin-7(6H)-yl)-N-methylpropan-1-amine dihydrobromide 74117-19-4 1
3-(6-cyclohexyl-1,2-dihydroindolo[1,7-ab][1,5]benzodiazepin-7(6H)-yl)-N,N-dimethyl-3-oxopropan-1-amine hydrochloride 74116-82-8 1
1-hexyl-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido[3,4-b]indole;hydrochloride 6716-68-3 1
6,10-dimethyldecahydro-5H-8a,11-methano-6,13b-propanocyclohepta[h][1,3]oxazolo[2,3-a]isoquinolin-9(10H,13cH)-one hydrochloride 64044-05-9 1
2,4-diisocyanato-1-methylcyclohexane 10581-16-5 1
4-(3,4,6,7,12,12a-hexahydro-1h-pyrazino[2,1-b][3]benzazepin-2-yl)-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one;dihydrochloride 58350-13-3 1
5-Fluoro-6-methoxypyridine-3-boronic acid 856250-60-7 1
Acetamide,N-(4-chlorophenyl)-N-[(2S,4R)-1-(3,5-difluoro-4-methoxybenzoyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-4-quinolinyl]- 868210-80-4 1
5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT) 89797-68-2 2
1-PIPERIDINEBUTANOIC ACID A-METHYL-8-(1,2-DIMETHYLHEPTYL)-1,2,3,5-TETRAHYDRO-5,5- DIMETHYLTHIOPYRANO[2,3-C](1)BENZOPYRAN-10-YL ESTER HCL 57860-78-3 1
Dabrafenib 1195765-45-7 8
((3,6,9,12-Tetrakis(phosphonomethyl)-3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-diyl)bis(nitrilobis(methylene)))tetrakisphosphonic acid 35277-23-7 1
Cetyl Phosphate mono Potassium Salt 19035-79-1 4